-->
עמוד הבית > מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

חברת קמפוס לימודים בע"מ וכל מי מטעמה (להלן: "מפעילי האתר") מתייחסים בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר חברת קמפוס לימודים בע"מ – www.campus-studies.co.il ("האתר"). תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר. התנאים סוקרים, בין היתר, את האופן שבו משתמשים מפעילי האתר בנתונים הנמסרים על-ידי המשתמשים באתר או נאסף על-ידיהם בעת השימוש באתר.

מדיניות הפרטיות באתר מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

רישום לשירותים – חלק מהשירותים, כגון הפורומים באתר וכגון הזמנת שירותים שונים- טעונים הרשמה ומסירת פרטים. במסגרת ההרשמה תתבקש למסור מידע, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. אינך חייב למסור את פרטיך, אך בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום.

לצורך קבלת חלק מהשירותים באתר מעבירה מפעילת האתר את המידע אודותיך לגורמים הרלוונטים לרבות מוסדות לימוד וגופים מסחריים, בהתאם לסוג השירות אליו נרשמת והמידע המבוקש על ידך במסגרת אותו שירות. מפעילי האתר לא אחראית לכל שימוש אשר יעשה על ידי אותם צדדים שלישיים בכל מידע אשר ייאסף על ידם אודותיך, ככל שייאסף, לרבות מידע אשר הועבר ו/או יועבר אליהם על ידי מפעילי האתר ו/או אשר נמסר להם ישירות על ידך. יובהר כי מדיניות הפרטיות של מפעילי האתר לא תחול על צדדים שלישיים אלו.

מאגרי מידע ואבטחת המידע – המידע אשר תמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר וכל מידע אחר אשר תמסור בהמשך, כמתבקש מסוג השירות, וכן כל מידע אשר ייאסף אודותיך בקשר לשירותים אליהם נרשמת ו/או בעת שימושך באתר ישמרו במאגרי המידע של מפעילי האתר. מפעילי האתר יעשו שימוש במידע על פי הוראות הדין ובהתאם למדיניות פרטיות זו. הינך מצהיר ומתחייב בזאת כי כל המידע שנמסר על ידך ו/או יימסר על ידך בעתיד הינו נכון אמין ומדויק וכי ביצעת את ההרשמה ו/או מסרת את המידע בשימך ועבור עצמך בלבד ולא בשם ו/או בעבור צדדים שלישיים. מפעילי האתר מיישמים באתר מערכות לאבטחת מידע. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, מפעילי האתר לא מתחייבים שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

השימוש בנתונים – בעת השימוש באתר יכול שיצטברו נתונים על נוהגי הגלישה שלך באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתר ועוד. מפעילי האתר ישמרו את הנתונים בסודיות. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:
ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך);
לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר – לדוגמא: פורום ופעילויות שונות שיוצעו מעת לעת באתר.
כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. הנתונים שימשו את מפעילי האתר לצורך כך יהיו בעיקרם נתונים סטטיסטיים, שאינם מזהים אותך אישית.
מסירת מידע לצד שלישי – מפעילי האתר לא יעבירו לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:
במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר;
בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות למפעילי האתר ולצד שלישי המוצגות באתר. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם ניהול הפעילות הרלבנטית ושמירת הקשר איתך.
אם יתקבל בידי מפעילי האתר צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין מפעילי האתר;
בכל מקרה שמפעילי האתר יסברו, כי מסירת המידע נחוץ כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
מפעילי האתר יעמדו בפני איום שינקטו כנגדם צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שנעשו על ידך באתר;
תתקבל אצל מפעילי האתר טענה או תלונה לפיה הפרת כל דין, לרבות, ומבלי לגרוע מן האמור, ביצעת עוולה או עבירה בניגוד לדיני לשון הרע, דיני הגנת הפרטיות, דיני הקניין הרוחני, דיני העונשין או דיני עוולות מסחריות. במקרה זה תהיה מפעילי האתר רשאית למסור את המידע אודותיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
cookies – בעלי האתר משתמשים ב'עוגיות' (cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-cookies יכולים להכיל מידע כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם יכולים גם לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום. המידע ב- cookies מוצפן, ומפעילי האתר נוקטים צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

אם אינך רוצה לקבל cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- cookies במחשבך בכל רגע. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.

משלוח חומר פרסומי – מפעילי האתר רשאים לעשות שימוש במידע על מנת לפנות אליך בכל אחד מאמצעי ו/או פרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידך באתר לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר על מנת להציע לך כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע נוסף אשר מפעילי האתר יקבעו כי יוכל להתאים ו/או לעניין אותך בהתאם לפילוח המידע המצוי אצל מפעילי האתר אודותיך ו/או כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע אחר בהתאם לשיקול דעתם של מפעילי האתר. מפעילי האתר רשאים לשלוח אליך כל מידע פרסומי ו/או שיווקי בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי תוך שימוש בכל אחד מאמצעי התקשורת האלקטרונית שמסרת בעת הרישום לאתר או במועד מאוחר יותר,

לרבות הודעות בדואר אלקטרוני ובהודעות SMS. מפעילי האתר רשאים לפנות אליך בעצמם ו/או באמצעות מי מטעמם וכן להעביר את המידע לצדדים שלישיים כלשהם על מנת שיוכלו לפנות אליך ולהציע לך שירותים ו/או מוצרים נוספים כאמור. הינך רשאי בכל עת לפנות למפעילי האתר ולבקש להפסיק לקבל ממפעילי האתר פניות ו/או הצעות נוספות באמצעות המנגנון הקבוע באתר להסרתך מרשימת התפוצה. במידה ואינך מעוניין בקבלת המידע הפרסומי או הינך מעוניין כי ישלח אליך רק לאחד או יותר מאמצעי התקשורת, אנא פנה לקמפוס לימודים במייל
[email protected] או בטלפון 03-5354449.

שינויים במדיניות הפרטיות – מפעילי האתר רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על כך הודעה.


צרו קשר ותתחילו לתכנן את החלום
צרו קשר ותתחילו לתכנן את החלום
מעדיפים בטלפון?
חייגו לתיאום פגישה.
03-5354449
או כתבו לנו (הודעות טקסט בלבד):
צרו קשר
משרדי קמפוס פתוחים בין השעות 09:00 ל 18:00
נווטו אלינו בוויז
דרכי הגעה נוספות
לקבלת מידע חינם מיועץ קמפוס לימודים מלאו את הטופס.
שדות המסומנים בכוכבים הינם שדות חובה.