-->
עמוד הבית > תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר

אנו שמחים שבחרתם להיכנס לאתר האינטרנט של חברת קמפוס לימודים בע"מ www.campus-studies.co.il (להלן:"האתר"). האתר מנוהל

ומופעל על ידי חברת קמפוס לימודים בע"מ ומי מטעמה (להלן: "מפעילי האתר").

השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. 

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). 

כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

הוראות תנאי שימוש אלו מתווספות לכל הוראות תנאי שימוש אחרות המצויות באתר ובמקרה של סתירה או אי התאמה, גוברות עליהן. לפיכך, שימוש בכל אפליקציה ו/או שירות באתר יהיו בכפוף גם לתנאי שימוש אלו, בנוסף על כל תנאים נוספים ספציפיים עבורם.

השימוש באתר – הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתם המפורשת, מראש ובכתב של מפעילי האתר לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן):

הנך רשאי להשתמש באתר למטרות שאינן מסחריות. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

אין לקשר לאתר כל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

אין לקשר תכנים מהאתר ואין להציג ו/או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS ), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, ואין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת;

מפעילי האתר רשאים להורות לך לבטל כל קישור כאמור לפי שיקול דעתם הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי מפעילי האתר בעניין זה.

שמשתמשים מוסרים לפרסום באתר לרבות בפורומים באתר – באתר מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשי האתר, לדוגמה בקבוצות הדיון (פורומים). מסירת תכנים לפרסום באתר אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.

מפעילי האתר מעודדים את חופש הביטוי וקיום דיון פורה באתר, תוך השתתפות פעילה שלך ושל יתר משתמשי האתר בו. יחד עם זאת, על מנת למנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפניך להתבטא באתר, רשאים מפעילי האתר לבדוק את התכנים הללו לפני ואחרי פרסומם. בדיקות כאלה תעשינה אך ורק כדי לנסות למנוע פרסום דברי-נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח, דברי תועבה, הסתה וכיו"ב תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם בלא צורך במתן כל נימוק משפטי והכל ע"פ שיקול דעתם הבלעדי של מפעילי האתר. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת מפעילי האתר או עמדתו ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם. 

בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר עליך להקפיד שתכנים כאלה ופרסומם יהיו חוקיים. אנו מתכבדים להציג לך מספר דוגמאות לפיהן ניתן ללמוד איזה פרסום ואיזה תכנים אסורים:

כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms),

ואנדאלים (Vandals ), יישומים מזיקים (Malicious Applications )

וכיו"ב;

כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.

כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;

כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;

כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;

סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;

כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;

כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;

כל תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;

כל תוכן העלול להטעות צרכן;

כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף;

כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי;

מפעילי האתר רשאים לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום בכל עת שימצאו כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשיית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, ובמפעילי האתר. בנוסף, מפעילי האתר יהיה רשאים במקרה זה למנוע ממך פרסום תכנים נוספים באתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות מפעילי האתר לפי כל דין.

התכנים שתמסור לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט (להבדיל מפרטיך האישיים הנתונים למדיניות הפרטיות של האתר. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים במסגרת העלאת התכנים לאתר על ידיך (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר או פרסום איזה מפרטיך. הנך מתבקש ונדרש לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האתר. 

החליטו מפעילי האתר לפרסם תוכן שמסרת – רשאים הם לערוך כל תוכן כזה.

רישום באתר – באתר תמצא שירותים הטעונים הרשמה כמו הפורומים, קמפוס אישי וכדומה. תוכל ליהנות משירותים אלו ולהשתמש בהם לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך לתנאים אלה.

בעת ההרשמה לשירות נבקש ממך למסור את פרטים שונים, ופרטים אלו יישמרו בהתאם לכללי מדיניות הפרטיות של האתר המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

מפעילי האתר רשאים, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתם המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאים מפעילי האתר לבטל את הרישום לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:

אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע במפעילי האתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות למשתמשים אחרים באתר, כותבים או ספקים של מפעילי האתר;

אם השתמשת בשירות כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

אם הפרת את תנאים אלה;

אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכל דרך שהיא;

השימוש בפורומים שבאתר – תנאי השימוש בפורומים באים בנוסף, ולא במקום, כל יתר תנאי שימוש אלו. השימוש בפורומים כפוף גם לכל יתר תנאי שימוש אלו.

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי התוכן המופיע בפורומים אינו תוכן המסופק על ידי מפעילי האתר וכי מפעילי האתר אינם חייבים לערוך כל סינון או בקרה לכל תוכן כאמור. עוד הינך מאשר ומסכים כי מפעילי האתר אינם נושאים בכל אחריות בנוגע לנכונות, דיוק, טיב ואמינות ההודעות בפורומים, לשגיאות, הטעיות, פגיעה באדם או במפעילי האתר, הפרות חוק ו/או כל תוכן פוגעני המתפרסם במסגרת הפורומים.

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי אין להניח כי הזהות שמייחסים לעצמם המשתמשים בפורומים הינה זהותם האמיתית, ואין להניח כי כותבי הידיעות יודעים כי המידע שהם מספקים הינו אמיתי ו/או מדויק. 

כמשתתף בפורומים הנך מסכים ומתחייב בזאת לפעול גם כדלקמן:

לא להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר.

לא לפגוע בפרטיותו של גולש אחר

לא לשלוח לפורומים מידע העלול לשדל משתמש אחר ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או שעלולה לגרום לנזק.

לא לפרסם ו/או להציע למכור טובין או שירותים למטרות מסחריות, לרבות במסווה של הודעת תוכן.

לא לערוך או להעביר סקרים, תחרויות, משחקי פירמידה או מכתבי שרשרת.

לא להוריד מהרשת (Download) קובץ או תוכן אחר שפורסם בידי משתמש אחר בפורומים, אשר ידוע לך, או מן הדין סביר שידוע לך, כי אסור להפיצם בדרך זו.

לא להגביל או למנוע את השימוש וההנאה של משתמש אחרים בפורומים.

קישורים באתר – באתר תמצא קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. מרבית התכנים אינם מתפרסמים על ידי מפעילי האתר, או מטעמו ומפעילי האתר איננו שולט או מפקח עליהם. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת מפעילי האתר לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינות, לעדכנות, לחוקיות, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. מפעילי האתר אינם אחראי לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

מפעילי האתר אינם מתחייבים כי הקישורים ('לינקים') שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. מפעילי האתר רשאים להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכל, לפי שיקול דעתם.

מדיניות פרטיות – מפעילי האתר שומרים על פרטיותך בעת השימוש באתר. את מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר ניתן למצוא בכל עת באמצעות שימוש בלינק: מדיניות הפרטיות של האתר, ומדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

קניין רוחני – כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובכל תוכן הכלול בו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי יתר המשתמשים באתר) הינן של מפעילי האתר או של צד שלישי, שהרשה למפעילי האתר להשתמש בהם.

יובהר מפורשות כי לא ניתן להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל אמצעים בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, אלא אך ורק בהסכמת בעלי האתר בכתב ומראש. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.

מפעילי האתר אינם טוענים לבעלות בתכנים שאתה מוסר לפרסום באתר. יחד עם זה, כאשר אתה מוסר תכנים, המיועדים לפרסום באתר אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום כי אתה בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאים למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום באתר ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט להלן. זאת ועוד- במסירת התכנים לפרסום אתה מקנה למפעילי האתר רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתם של בעלי האתר, בכל דרך ו/או מדיה שהיא.

מדיניות משלוחים ואספקה 

1. אישור על אישור ההרשמה ותשלום בגין השירותים אליהם נרשמת בהזמנה לרבות מועדי קיומם של הלימודים ו/או הקורס ו/או הסאמר סקול ו/או כל שירות אחר אליו נרשמת, יישלחו אליך באמצעות כתובת הדוא"ל אותה המצאת לקמפוס (לעיל ולהלן:  "המשלוח"), בכפוף לאמור בתקנון זה בדבר זכותה של קמפוס שלא לספק שירותים כלשהם.

 

2. מובהר כי אספקת השירותים בגין הזמנה שתתקבל תתבצע בכפוף לאישור העסקה ואמצעי התשלום ע"י חברת האשראי (בתשלום בכרטיס אשראי) וקמפוס שומרת לעצמה את הזכות שלא לאשר תשלום אשר אינו מקובל עליה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. 

3. מועד המשלוח יהיה תוך 10 ימי עסקים לאחר אישור כל הגורמים בקשר להזמנה.

4. קמפוס אינה מתחייבת מראש לספק את כל השירותים בהזמנה והעניין נתון לשיקול דעתם ו/או מקום פנוי ו/או עניינים שונים שלא בשליטתה של קמפוס, כגון אישור ספקי שירות חיצוניים ( כגון בתי ספר, מוסדות לימוד, חברות תעופה, ביטוח, וכיו"ב) 

וללקוח לא תהיינה טענות כלשהן כלפי קמפוס בגין אי אספקת שירות כלשהו מההזמנה. 

5. במקרה והלקוח ו/או מי מטעמו לא יגיעו במועד הקבוע לקיום השירותים (כגון: לימודים ו/או קורס ו/או סאמר סקול ו/או כל שירות אחר אליו נירשם הלקוח), לא יהיה הלקוח זכאי בהחזר כספי כלשהו, ו/או לפיצוי כלשהו. 

אחריות 

1. קמפוס אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח קמפוס ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של גורם כלשהוא בקשר לשירותים עצמם (כגון: לימודים ו/או קורס 

ו/או סאמר סקול ו/או כל שירות אחר אליו נירשם הלקוח) ו/או בקשר לרכישת השירותים המתבצעת באתר האינטרנט של קמפוס ו/או בקשר לאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' 

כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע 

על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש בפרטיו של הלקוח וכיו"ב. 

2. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לקמפוס ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת 

לאספקת ההזמנה וכיו"ב טעויות. 

3. הלקוח פוטר את קמפוס מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר. 

4. קמפוס לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר האינטרנט שלה, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר 

קיצוני וכד'. 

5. קמפוס לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר האינטרנט שלה, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקסימיליה) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או 

ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם. 

6. קמפוס לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור לשירותים ו/או שירותים שיירכשו בקמפוס ואשר צד ג' שהינו ספק חיצוני סיפק אותם לקמפוס או ישירות ללקוח, לרבות פגמים בשירותים, 

אי התאמה בין תוכן השירות לבין תיאורו באתר וכיו"ב, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין. 

7. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא קמפוס בסכום נזק העולה על מחיר השירותים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.

נזקים למפעילי האתר – המשתמש באתר מסכים בזאת ומתחייב לשפות את מפעילי האתר בגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, לרבות מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיה על ידי צד ג' עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות בתנאי שימוש אלה, ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג' כלשהו, ו/או בקשר למידע ו/או לחומר שנשלח ו/או נכתב ו/או נערך על ידו בכל אופן שהוא.

שינויים באתר והפסקת השירות – מפעילי האתר רשאים לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, ויהיו רשאים לשנות כל היבט

אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מפעילי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאים מפעילי האתר להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם. עם הפסקת השירותים יחזיק מפעילי האתר את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן יהיה רשאי למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

מפעילי האתר אינם מתחייבים ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי מפעילי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מפעילי האתר או אצל מי מספקיו.

חוקיות וסמכות שיפוט – על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה ו/או בקשר לשירותים הניתנים באמצעות האתר, תובא בפני בית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב או פתח תקווה.

במידה והוראה מהוראות תנאי שימוש אלו, תקבע על ידי ביהמ"ש או טריבונל שיפוטי או מעין שיפוטי מוסמך אחר ("הערכאה המשפטית") כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלו ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

פנה אלינו – אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן: קמפוס לימודים בע"מ, רחוב היסמין 1 רמת אפעל, טלפון; 03-5354449 דוא"ל – [email protected]

פקס: 03-5354465 .

מפעילי האתר יעשו כל שביכולתם לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר. אנו מאחלים לך שימוש מועיל ומהנה. נשמח לקבל את תגובותיך והערותיך בנוגע לאתר. ט.ל.ח.

עודכן לאחרונה ב 1.1.19 


צרו קשר ותתחילו לתכנן את החלום
צרו קשר ותתחילו לתכנן את החלום
מעדיפים בטלפון?
חייגו לתיאום פגישה.
03-5354449
או כתבו לנו (הודעות טקסט בלבד):
צרו קשר
משרדי קמפוס פתוחים בין השעות 09:00 ל 18:00
נווטו אלינו בוויז
דרכי הגעה נוספות
לקבלת מידע חינם מיועץ קמפוס לימודים מלאו את הטופס.
שדות המסומנים בכוכבים הינם שדות חובה.